КАМЕНО ГАЗ ЕООД

Първите потребители на “Камено – газ” ЕООД са присъединени през 2004г., като оттогава започва и търговската дейност на дружеството.

Коефициенти за преобразуване на мерни единици

Цени на природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа 
на „Камено-газ“ЕООД за периода 2020-2024г., в сила от 01.04.2020г.

Цени за природен газ през газоразпределителната мрежа и цени за присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на „Камено-газ“ ЕООД за периода 2020-2024г.

Пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ и цени за присъединяване към ГРМ за регулаторен период 2020-2024 г. 

Oбява за цените, по които дружеството ще работи през периода 2020-2024г.

Общи условия по договорите за продажба и пренос на природен газ на битови потребители,
присъединени към газоразпределителната мрежа на „Камено-газ“ ЕООД

Общи условия по договорите за продажба и пренос на природен газ на небитови (стопански)
клиенти, присъединени към газоразпределителната мрежа на „Камено-газ“ ЕООД

Правила за работа с потребителите на енергийни услуги на „Камено-газ“ ЕООД

Пределни цени за разпределение и снабдяване с природен газ на територията на община Камено

Пределни цени за пренос на природен газ през ГРМ, цени по които продава природен газ на клиенти, присъединени към ГРМ и цени за присъединяване към ГРМ за регулаторен период 2015-2019г.


Дружеството е учредено през месец декември 2002г. с решение на Общински съвет гр. Камено.
През месец декември е регистрирано в БОС със съдебно решение № 2363от 12.12.2002г.

През 2003-2004 г. започва изграждането на газоразпределителна мрежа на територията на
гр.Камено, като тази дейност продължава и до днес.

Първите потребители на “Камено – газ” ЕООД са присъединени през 2004г., като оттогава
започва и търговската дейност на дружеството.

Лицензията за снабдяване и разпределение на природен газ на територията на Община Камено
дружеството получава от ДКЕВР гр. София през месец октомври 2004г.

Правила за предоставяне на достъп до газопреносните и/или газоразпределителните мрежи и за достъп до съоръженията за съхранение на природен газ

Правила за предоставяне на достъп до ГРМ на Камено-газ ЕООД

Заявление за предоставяне на достъп до газоразпределителната мрежа на Камено-газ ЕООД

“Камено – газ” ЕООД
предлага следните услуги:

Разпределение на природен газ на територията на Община Камено.

Снабдяване с природен газ за територията на Община Камено.

Присъединяване на потребители към газоразпределителната мрежа на “Камено – газ”.


КЛИЕНТИ

Към момента имаме 150 потребители в това число:

битови,

общ. административни

промишлени

Общата годишна консумация е над 7 000 000 куб.м. природен газ.

Контакти

Свържете се с нас.

 

Пощенски адрес:
град Камено,
ул. “Максим Горки” № 1б,п.к. 8120

Управител:
Петър Джумерски,
моб. тел. 0897870849

Гл. счетоводител:
Красимира Тенева,
моб. тел. 0897870848

Служебен телефон: 2021, 2130
Факс: 056960079
Email:kаmeno_ gaz @abv. bg

Моля, запознаете се с общите условия

Научете повече

Съгласявам се с общите условия
Error: Please check your entries!